SIK SORULAN SORULAR

Araç sahiplerinin, kendisinin ve aracının başına gelebilecek olumsuz durumlara karşı teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Genişletilmiş kasko sigortasının, sigortalıya sunmuş olduğu ana teminatlar;

 • Çarpma, çarpışma, yanma sonucu oluşabilecek maddi hasarların ödenmesi

 • Hırsızlık, gasp sonucunda meydana gelebilecek maddi ve bedeni hasarların karşılanması

 • Sel, toprak kayması, dolu gibi doğal afetler sonucunda ortaya çıkacak zararların karşılanması

 • Kaza sonucunda hukuksal olarak anlaşmazlıkların giderilmesi için gerekli olan masrafların ödenmesi

Genişletilmiş kasko sigortası,  sigortalının kendisini güvence altına alırken, trafik sigortası, kaza sonucu üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına alan sigorta ürünüdür.

-Çarpma,çarpışma,devrilme,yanma,hırsızlık
-Deprem,Sel seylap, Grev Lokavt Kötü Niyetli Hareketler ,Terör
-Sigara vb Madde Zararları
-Yetkili Olmayan Kişilerce Çekme
-Anahtar ile Çalınma
-Kemirgen Hayvanların Vereceği Zararlar,
-Yurt Dışı Teminatı
-Aksesuar Teminatı,
-LPG Teminatı,
-Yanlış Akaryakıt Dolum Teminatı
-3.Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı (Maddi/Manevi)
-Ferdi Kaza Teminatı,
-Hukuksal Koruma Teminatı,
-Anahtar Kaybı Teminatı,
-Özel Eşya Teminatı
-Mini Onarım Hizmeti
-Orjinal Cam Teminatı
-AREX Yardım (İkame Araç Dahil)

Sigortalının, ani ve harici kaza sonucunda alabileceği tüm zararların karşılandığı sigorta ürünüdür.

Ani veya harici bir olay sonucunda yaralanma, sakatlanma,sürekli hastalık veya vefat gibi olumsuz bir durum oluşması kaza olarak tanımlanır.

Bireysel ferdi kaza sigortasının, sigortalıya sunmuş olduğu ana teminatlar;

 • Herhangi bir vefat sonucunda, sigortalının ailesine manevi teminat sağlanması

 • Sigortalının, bir kaza sonucunda sürekli sakatlığı durumunda tedavi masraflarının tamamının karşılanması

 • Sigortalının sigorta süresince, doktor muayene ve reçete masraflarının karşılanması

Bireysel ferdi kaza sigortasından 18 ile 64 yaş aralığındaki tüm bireyler faydalanabilir.

Bireysel ferdi kaza sigortası poliçe süresi bir yıldır. Birinci yılın sonunda sigortalının, teminatlardan yararlanabilmesi için poliçesini yenilemesi gerekir.

İşyeri sahiplerinin, işyerlerinde karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alan sigorta ürünüdür.

-İşyerinizde olası, yangın sonucu oluşabilecek hasarların tamamının veya bir kısmı poliçe limit doğrultusunda karşılanması,

-Doğal afetler sonucunda oluşabilecek tüm hasarların tamamının veya bir kısmı poliçe limit doğrultusunda karşılanması

-İşyerinde hırsızlık sonucunda çalınan kıymetli eşyaların teminat altına alınması

Küçük, orta ya da büyük ölçekli tüm işletmeler istediği ek teminatlarla dilediği şekilde sigortalanabilir.

Evet, adres değişikliği durumları mutlaka sigorta şirketine bildirilmeli. Bu doğrultuda sigorta poliçesi, sigorta şirketi tarafından güncellenmelidir.

İşyeri paket sigortasının sağlamış olduğu ek teminatlar şu şekildedir;


-İzolasyon eksikliği

-Fiziki zararlar

-Kasa hırsızlığı

-Nakliye emtia

Kefalet sigortası, sigortalının kanun veya  sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerini yerine getirememesi durumuna karşı, sigortada belirtilen bedel kadar kefil olan sigorta ürünüdür.

- Avans ödeme teminatı,

-İmalat/bakım/onarım teminatı,

-Gümrük ve mahkeme teminatı,

-İhaleye katılım (geçici) teminatı,

-Kamu ihaleleri teminatı.

Kefalet senedinin süresinden önce iade edilmesi halinde, fazla ödenen prim sigortalıya geri ödenebilir. Kamu İhaleleri için verilen Geçici Kefalet Senetleri süresinden önce iade edilse dahi bunlara ilişkin prim iadesi yapılmaz.

Kefalet sigortası, diğer sigorta ürünlerinden farklı olarak, bankacıların sunmuş olduğu teminat mektupları ile benzerlik gösterir.

DASK, “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kelimelerinin kısaltılmış halidir. Zorunlu deprem sigortası, DASK güvencesiyle yaptırılır.

Türkye’de, Doğal Afetler Kurumu (DASK) tarafından sunulan ve yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası, deprem sırasında veya sonrasında oluşabilecek; tsunami, yangın, sel, toprak kaymasının, size ve tüm sevdiklerinize vereceği maddi hasarların, karşılandığı sigorta ürünüdür.

-Deprem sırasında, binaya gelecek tüm zararların karşılanması,

-Deprem sonrasında oluşabilecek, tsunami, sel, toprak kayması gibi doğal afetlerin oluşturabileceği zararların karşılanması,

-Deprem sonucunda, enkaz kaldırma masrafları,

-Deprem sonucunda oluşabilecek bedeni zararlar,

-Deprem sonrasında doğal afetler dışında oluşabilecek tüm hasarlar,

Sigortanın teminat dışında bıraktığı durumlardı.

Afet sigortaları kanununun 6350 sayısı gereğince, tapuya kayıtlı olan tüm özel mülkiyetler ve tapu kütüğünde “arsa” vasfına sahip tüm binalar teminat dahilinde sayılır.

İnşaat all-risk sigortası, bir yapının inşa sırasından, bitimine kadar oluşabilecek “all” yani tüm süreçlerde olası risklere karşı teminat sağlayan sigorta üründür.

-Yangın, yıldırım, infilak gibi olaylar sonucu ortaya çıkacak hasarlarda,

-Sel, su baskını, yağmur, kar çığ ve fırtınanın oluşturabileceği maddi hasarlar,

-Hırsızlık sonucu oluşacak maddi kayıplar,

İnşaat all-risk sigortasına sahip olan sigortalı, ek teminat olarak “üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk” seçtiği takdirde, üçüncü şahıslara verilecek zararlar teminat altına alınır.

İnşaat all-risk sigortasında sigortalının, ek olarak poliçede belirtebileceği teminatlar;

 

-Enkaz kaldırma

-İnşaat makineleri zararları

-Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk

-Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm

- Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları

İnşaat all-risk sigortası genel şartları için tıklayın.

Depozitom Güvende Kefalet Sigortası, kira depozitosu işlevi gören bir finansal sigorta ürünüdür. Bu sigorta ile; Kiracı vasfındaki Bireysel/Ticari müşterilerin, kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle kiraya verenin uğrayabileceği zararlar teminat altına alınmaktadır.

Kira Sözleşmesinden doğan;

 1.  Kira borcunun ödenmemesi;
 2.  Taşınmaza, bütünleyici parçalarına, taşınmazla beraber teslim edilmiş (sözleşmede yazılı) demirbaşlara, ortak alanlara kiracı tarafından zarar verilmesi;
 3.  Ortak alanlara ilişkin kiracı tarafından ödenmesi gereken bina aidatı, temizlik ücreti vb. ortak giderlerin ödenmemesi nedeniyle oluşan zararları teminat altına alır

Ürünle ilgili detaylı bilgi talebi ve başvurularınıziçin web sitemizde bulunan acente menümüzden yetkili acentelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Depozitom Güvende Kefalet Senedi’nin yasal dayanağı Türk Borçlar Kanunu’nun 342. maddesi ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kefalet Sigortası Genel Şartları”dır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01.07.2020 itibariyle yürürlüğe giren 342. maddesi ile nakit depozitonun tutarı ve işleyişi düzenlenmiş ve depozito uygulaması kaldırılmıştır.

“Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz. Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.”

Kanun’a göre depozito olarak nakit ödeme dışında başka bir güvencenin kararlaştırılması da mümkündür. “Depozitom Güvende Kefalet Senedi”, yasal koşulları sağlayan ve “Kefalet Sigortası Genel Şartları” uyarınca sözleşme teminatı sağlayan bir finansal sigorta ürünüdür.

Depozitom Güvende Kefalet Senedi, depozito olarak verilebilecek banka teminat mektubuyla aynı işlevi görmektedir. Bu itibarla banka teminat mektubu kullanılan durumlarda Depozitom Güvende Kefalet Senedi rahatlıkla kullanılabilir

 • Kira Sözleşmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • Findeks risk ve çek raporları

1 yıllık olarak düzenlenir, kiracılık devam ettiği sürece yenilenmesi gerekir.

Kiracının neden olduğu zararları ödemesi durumdan Arex, yasal hükümler çerçevesinde kiracıya rücu eder

Kira sözleşmesi henüz sonlandırılmamışsa hukuka uygun olarak kira sözleşmesini sonlandırmalı ve hasar belgelenerek şirketimize başvurulmalıdır.

Öncelikle kira sözleşmesinin sona ermiş olması, kiracıdan kaynaklı olarak bir zararın gerçekleşmesi ve gerçekleşen zararın belgelenmesi gerekmektedir. Mülk sahibi bu şekilde zararını belgelemeden depozito bedelini tazmin edemez.

Depozito bedeli olarak kararlaştırılan tutara kadar karşılar. İlgili kanuna göre depozito bedeli en fazla aylık kira bedelinin üç katı olabilir.

“Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.”

Hayır. Kanunda nakit depozito alınması kaldırılmıştır. Bu şekilde kiracı istediği zaman depozitoyu geri almak için dava açabilir. Bu durumda depozitoyu geri ödeyeceğiniz gibi mahkeme masrafları ile de karşı karşıya kalmış olursunuz.

Aradığın Cevabı Bulamadın mı? O Zaman Sen Sor Hızlıca Cevaplayalım!

SORU SOR